http://uupload.ir/files/344s_%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86.jpg

معاون دادستان مشهد؛

در حال حاضر ۱۵۰۰ تار از اراضی کشف رود رفع تصرف شده که تا پایان سال جاری بر اساس برنامه ها ۲۰۰ تار دیگر به این میزان افزوده می شود.

shahraranews