http://uupload.ir/files/v4d7_%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b4.jpg

فراموش نکن،

تمام سرمایه زندگیت

دعای خیر والدین است

اعجاز جمله معروفشان

دستت به خاک بخورد

طلا شود را دست کم نگیر

کمترین قدردانیت این

است که دوستت دارم هایت

را از آنها دریغ نکنی