http://uupload.ir/files/3m9p_%d9%85%d9%86_%d9%88%d8%b4%d8%b4.jpg


من و شش گوشه یِ تان صبح قراری داریم

دلبری از او، ناز کشیدن با من

نمک سفره یِ قلب است سلام سرِ صبح

السلام ای تن صد یِ بی غسل و کفن

صلی الله علیک یا اباعبدالله