http://uupload.ir/files/2knz_%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86.jpg

میزبان کربلایی: خاک پایتان را سرمه چشمم کنید...

میزبان آنتالیایی: ورود ایرانی ممنوع، وگرنه لگد میخورید!

رزُنــــــــــانْسْ

drsalaam