استفاده از کلماتی نظیر : نمی شود ، نمی توان ، نمی گذارند ، امکان ندارد ، و ...

چون سمی خطرناک قادرند روحیه ما را افسرده و تضعیف کنند . بیائیم از امروز به خود قول دهیم که از به زبان آوردن این نوع کلمات خود داری کنیم .

کلمات رادیو اکتیویته دارند ....

کلمات مثبت ، بار مثبت انتقال می دهند و کلمات منفی ، اثرات ویران کننده بر جای می گذارند .

بیائیم تمام لغات منفی را از فرهنگ لغات روزمره خود حذف کنیم تا اثرات مطلوب آن را به زودی در زندگی خود شاهد و ناظر باشیم .

یاد گرفتن زندگی در زمان حال یکی دیگر از مواردی است که به حفظ آرامش بیشتر ما کمک می کند .

درواقع بیشترین وقت ما به افسوس خوردن نسبت به گذشته یا هراس از آینده صرف می شود .