برگزارکنندگان: معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
زمان برگزاری: 7 الی 9 اردیبهشت 1396
ارسال خلاصه مقالات: 30 بهمن 1395
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های رازی

همایش همزمان: دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

سایت همایش