برگزارکنندگان: واحد فراهم آوری سلول های بنیادی بیمارستان فار ، ستاد توسعه علوم و فناوری سلول های بنیادی نهاد ریاست جمهوری
زمان برگزاری: 23 الی 23 دی 1395
ارسال مقالات: 30 آذر 1395
مکان برگزاری: تهران، بیمارستان فار

سایت ستاد
e-mail: [email protected]