موضوع: تومورهای عضلانی اسکلتی
برگزارکنندگان: انجمن جراحان ارتوپدی ایران شاخه خوزستان، انجمن جراحان ارتوپدی ایران، گروه ارتوپدی علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
زمان برگزاری: 7 الی 8 بهمن 1395
مکان برگزاری: اهواز، سالن همایش های بیمارستان نفت

سایت انجمن