فرماندار شهرستان سراب گفت : با وجود تلاش های بسیار در زمینه مبارزه و پیشگیری از اعتیاد برای فراگیر امر مبارزه تلاش های قابل قبولی صورت نگرفته است و ضرورت دارد به صورت ریشه ای برنامه ریزی صورت گیرد

ادامه مطلب