فهرست مطالب: طرح نهایی بیمارستان, ... مطالعات -معماریتاریخ ایجاد 13/12/2016 12:00:00 ق.ظ تعدادبرگ: 182 قیمت: 18500 تومان تعدادمشاهده 3
چکیده :

هدف کلی این طراحی بیمارستانی میباشد که در آن به مسائل روانی درمان نیز توجه شده باشد بهگونهای که با در نظر گرفتن موارد محیطی چون رنگ، نور و صوت و … در طراحی فضا در کنار عوامل عملکردی ... مه هر بیمارستان بهبود بیماران سریعتر گردد و تحقیق حاضر با ارائه رهنمودها و روشهایی در زمینه طراحی فضاهای درمانی )بیمارستانها( با رعایت اصول علمی در طراحی فضاهای داخلی و تأثیر محیط در درمان بیماران جهت نیل به اه ... بیان شده میپردازد، تغییرات جدید در سبک معماری و طراحی داخلی بیمارستانها میتواند در بهبود وضعیت سلمت بیماران نقش مهمی ایفا کند، از جمله مواردی که جهت نیل به این منظور مورد بررسی قرار می ... رد تأثیر نور، رنگ و صوت در محیطهای درمانی میباشد، اهمیت این موارد زمانی روشنتر خواهد گردید که تفاوت در میزان بهبود بیماران در یک سطح از بیماری ولی در شرایط متفاوت محیطی مورد بررسی قرار ... رد.

عواملی که شاید کمتر ... ی به اهمیت آن توجه کند. روش به کار ... ری در تحقیق حاضر تحلیلی –

کاربردی میباشد که به صورت توصیفی – تحلیلی انجام می ... رد، در تحقیق حاضر به این نتیجه میرسیم که اگر توجه به زیبایی و مسائل روانشناختی در طراحی معماری را در کنار عوامل کارایی، ایستایی و اقتصاد یکی از واجبات فرآیند خلق آثار معماری بدانیم، جایگاه این مهم به خصوص در طراحی فضاهای بهداشتی و درمانی مرتبهای مهمتر را میطلبد. ایجاد فضاهای شاداب و آرامشبخش برای مخاطبان فضاهای درمانی که به طور موقت دچار آسیبهای جسمی یا روحی شدهاند و حتی برای پرسنل زحمتکش جامعه پزشکی که همواره با افراد بیمار وآزرده مواجه هستند امری انکار ناپذیر میباشد. هر بیمارستان مجموعهای است بسیار پیچیده و متنوع از نیازها، تضادها، تجهیزات و امکانات، بنابراین باید به دقیقترین و کارآمدترین نحو طراحی شوند تا حاصل کار مقبول گردد. در نتیجه می توان با ایجاد مولفه ها و ارزش های موجود در حوزه ی روانشناسی محیط و بهره بری از آنها این پیچید ... ها را سهل و آسان نمود. محیطی منطبق،سازگار وآرمانی برای استفاده کنندگان به کمک علم جدید روان شناسی محیط و چه بسا این علم در فرایند درمان نیز موثر خواهد بود.

فهرست

عنوان صفحه فصل اول : کلیات

١-١- انواع روش های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………٢

١-٢- تحقیق تاریخی ………………………………………………………………………………………………………………….٢

١-٣- تحقیق توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………٣

١-٣-١- تحقیق برآوردی …………………………………………………………………………………………………………..٣

١-٣-٢- تحقیق ارزشی ... ……………………………………………………………………………………………………………٣

١-٣-٣- مطالعه موردی ………………………………………………………………………………………………………………٣

١-٣-٤- مطالعه پیمایشی …………………………………………………………………………………………………………….٤

١-٣-٥- تحقیق تکاملی)توسعهای (……………………………………………………………………………………………….٤

١-٣-٦- مطالعات همبست ... ……………………………………………………………………………………………………….٤

١-٣-٧- تحقیقات پس از وقوع …………………………………………………………………………………………………..٥

١-٣-٨- تحقیق تجربی ………………………………………………………………………………………………………………٥ فصل دوم : بررسی نمونه های موجود

٢-١- بیمارستان قلب ایندیاناپولیس ... …………………………………………………………………………………….٧

٢-٢- بیمارستان منطقهای یوتاه ... ………………………………………………………………………………………..١١

٢-٣- بیمارستان آپادانا ……………………………………………………………………………………………………………….١٥

٢-٤- وظایف بخش کمکهای اولیه فوری ……………………………………………………………………………………..١٨ فصل سوم : شناخت محیط پیرامون طرح

٣-١- مطالعات جغرافیایی، اقلیمی، طبیعی………………………………………………………………………………………٢٠

الف٣-١-١- جغرافیای ... وموقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………………٢٠

٣-١-٢- موقعیت عمومی استان لرستان………………………………………………………………………………………….٢٠

٣-١-٣- اقلیم …………………………………………………………………………………………………………………………..٢٣

٣-١-٤- باد ……………………………………………………………………………………………………………………………..٢٧

٣-١-٥- ناهمواریها……………………………………………………………………………………………………………………٣٢

٣-٢- نقشه هوایی از منطقه لرستان………………………………………………………………………………………………..٣٢

٣-٣- سابقه تاریخی شهر دورود…………………………………………………………………………………………………..٣٣

٣-٤- موقعیت و جمعیت شهر دورود…………………………………………………………………………………………….٣٥

٣-٥- کشاورزی دورود………………………………………………………………………………………………………………٣٦

٣-٦- گویش مردم دورود…………………………………………………………………………………………………………..٣٦

٣-٧- مشخصات اقلیم سرد – ویژ ... ها…………………………………………………………………………………………..٣٦

٣-٧-١- بازشوها و پنجره ها ……………………………………………………………………………………………………….٣٧

٣-٧- ٢- فرم بناها……………………………………………………………………………………………………………………..٣٧

٣-٧-٣- پوشش سطوح بناها……………………………………………………………………………………………………….٣٨

٣-٨- دلیل انتخاب سایت………………………………………………………………………………………………………….٣٨ فصل چهارم : معرفی طرح

٤-١-بخش اول…………………………………………………………………………………………………………………………٤٠

٤-١-١- شرح مبانی نظری وایده های طراحی………………………………………………………………………………..٤٠

٤-١-٢- معـماری ایرانی…………………………………………………………………………………………………………….٤٠

٤-١-٣- مفاهیم و شالوده سنتی در معماری ایران ……………………………………………………………………………٤٣٤-١-٤- هماهن ... در اجزا و کل…………………………………………………………………………………………………٤٤

٤-١-٥- رنگ………………………………………………………………………………………………………………………….٤٤

٤-١-٦- عامل نور …………………………………………………………………………………………………………………….٤٤

٤-١-٧- عامل آب …………………………………………………………………………………………………………………..٤٥

٤-١-٨- اصل سلسه مراتب…………………………………………………………………………………………………………٤٥

٤-١-٩- اصل نظم …………………………………………………………………………………………………………………….٤٦

٤-١-١٠- اصل تقارن………………………………………………………………………………………………………………..٤٦

٤-١-١١- اصل مقیاس و تناسب………………………………………………………………………………………………….٤٦

٤-١-١٢- ارتباط تباین فضایی )تضاد(………………………………………………………………………………………….٤٧

٤-١-١٣- حس وحدت……………………………………………………………………………………………………………..٤٧

٤-٢- مشخصات معماری ایرانی از دیدگاه اساتید ………………………………………………………………………….٤٨

٤-٢-١- ... یعقوب دانشدوست ……………………………………………………………………………………………….٤٨

٤-٢-٢- ... پیر نیا ………………………………………………………………………………………………………………….٥٠

٤-٢-٣- سید هادی میر میران……………………………………………………………………………………………………..٥٢

٤-٣- معماری و حرکت……………………………………………………………………………………………………………..٥٣

٤-٤- نور در معماری …………………………………………………………………………………………………………………٥٤

٤-٥- وجه تسمیة بیمارستان…………………………………………………………………………………………………………٥٥

٤-٦- بیمارستان جندی شاپور………………………………………………………………………………………………………٥٦

٤-٧- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..٥٨

٤-٨- مخاطب شناسی…………………………………………………………………………………………………………………٥٨

ج٤-٩- بیمارستان سازی چیست ؟…………………………………………………………………………………………………..٥٨

٤-١٠- بیمارستانها……………………………………………………………………………………………………………………..٦٠

٤-١١- کلینیک ها…………………………………………………………………………………………………………………….٦٠

٤-١٢- تشکیلت داخلی بیمارستان………………………………………………………………………………………………٦١

٤-١٣- موقعیت قرارگرفتن بنای بیمارستان…………………………………………………………………………………….٦١

٤-١٤- جهت بیمارستان……………………………………………………………………………………………………………..٦٢

٤-١٥- المان های فون ... یونل بیمارستان………………………………………………………………………………………..٦٢

٤-١٦- اصول اساسی تشکیلت بیمارستان……………………………………………………………………………………..٦٣

٤-١٧- بیمارستان عمومی……………………………………………………………………………………………………………٦٨

٤-١٨- ساختار فنی واجرایی ……………………………………………………………………………………………………….٧٠

٤-١٨-١- ملحظات طراحی سازه بیمارستان ………………………………………………………………………………..٧٠

٤-١٨-٢- آیین نامه ها و دستورالعمل های طراحی مرتبط………………………………………………………………..٧١

٤-١٨-٣- مباحث انتخاب سیستم سازه ای مناسب…………………………………………………………………………..٧١

٤-١٨-٤- سیستم های تهویه……………………………………………………………………………………………………….٧٣

٤-١٨-٥- تهویة مطبوع ساختمان…………………………………………………………………………………………………٧٣

٤-١٨-٦- انتخاب سیستم تأسیسات مناسب……………………………………………………………………………………٧٤

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………..٨١

…………………………………………..

فصل اول

کلیات

-١- انواع روش های تحقیق

تحقیق و پژوهش برای آگاهی و شناخت مجهولت و پی بردن به مسائل ناشناخته صورت می ... رد در انسان میل به داشتن و کشف حقایق ح ... فطری داشته و همین امر یکی از عوامل مؤثر در پیشرفت امر تحقیق و ایجاد روشهای مختلف بوده است انسان همواره برای رسیدن به مقصود و حل مشکلت، راههای مختلف را تجربه مینماید و مناسب ترین راه و روش را انتخاب میکند بنابراین روش تحقیق عبارت از بکار ... ری راه و روش خاصی است که اطلعات مناسبتر و بیشتر را درباره موضوع مورد مطالعه فراهم نموده و عوامل و علل مرتبط بدان را مشخص نماید.

در علوم مختلف از روشهای مخصوص و متفاوت برای مطالعه و بررسی استفاده میشود تا شناخت موضوع تحت بررسی را ممکن گرداند درعلوم انسانی نیز روشهای تحقیق بصورتهای گوناگون تقسیمبندی شدهاند که رایجترین آنها به قرار زیر است ) ... م به توضیح است که تعیینکننده نوع روش تحقیق مربوط به ماهیت سؤال مورد بررسی و نوع اطلعاتی است که برای شناخت موضوع, جمعآوری میشود.

١. روش تاریخی historical method

٢. روش توصیفی descriptive method

٣. روش تجربی experimental

در زیر به توضیح مختصر هر یک از این روشها میپردازیم :

١-٢- تحقیق تاریخی

تحقیق تاریخی فعالیتی است برای شناخت واقعیتهای گذشته و یک از دشوارترین انواع پژوهش است این تحقیق وقایع مربوط به گذشته را مورد تعبیر و تفسیر و ارزی ... قرار میدهد. در این روش هدف این است که وقایع گذشته دقیق و درست شناسایی شوند تا وضع موجود بهتر درک گردد در روشهای دیگر مانند توصیفی یا تجربی محقق میتواند نمونه مورد مطالعه را با میل خود انتخاب نماید, اما در تحقیق تاریخی مجبور است فقط اطلعات و اسنادی را که از گذشته باقی ماندهاند مورد بررسی قرار دهد بررسی وضع تعلیم و تربیت ایران در دوران قاجار نمونهای از تحقیق تاریخی است بررسی روند آموزش عالی ایران از تشکیل ... جن ... اپور تا تأسیس دارالفنون مثال دیگری از این نوع تحقیق میباشند.

١-٣- تحقیق توصیفی

مطالعات توصیفی برع ... تحقیقات تاریخی در مورد زمان حال به بررسی میپردازد. این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود میپردازد این گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را

مورد مطالعه قرار میدهد و دارای انواع گوناگونی بدین قرار است :

١-٣-١- تحقیق برآوردی

موقعیت یک پدیده را در یک زمان توصیف میکند این روش هیچگونه فرضیهای را پیشنهاد نمیکند روابط متغییرها را مورد مطالعه قرار نمیدهد و برای اقدامات بعدی توصیهای نمیکند بلکه صرفاً موقعیت موجود را توصیف میکنند مثال توصیف پیشرفت دانشجویان در جهت اه ... آموزشی دروس در یک زمان معین یا سرشماری عمومی برای مشخص نمودن وضعیت جمعیت کشور.

١-٣-٢- تحقیق ارزشی ...

این روش به ارزشگذاری درباره فوائد اجتماعی, مطلوب بودن یا مؤثر بودن یک فرایند, محصول, یا برنامه میپردازد و به کاربرد یافتههای خود توجه دارد .این نوع تحقیق اغلب با توصیههایی در جهت اقدامات سازنده همراه میباشد و در پی یافتن قوانین کلی و قابل گسترش به سایر موقعیتها نیست. مثال: بررسی میزان ثمربخشی برنامههای آموزشی ... ها, اجرای برنامه رشتههای علوم پایه تا چه اندازه صلحیتهایی را که کمیته برنامهریزی ... ها تدوین نمودهاند .س

میتوان مطالعات پی ... ری (follow- up study) را یکی از انواع تحقیق ارزشی ... دانست این نوع تحقیق افراد را پس از گذراندن یک دوره آموزشی یا یک دوره درمانی و یا دوره تحصیلی مورد مطالعه قرار میدهد هدف این نوع مطالعه این است که مشخص کند تأثیر مؤسسه یا دوره خاص بر افراد چه بوده است این نوع مطالعه میتواند اطلعات مفیدی را در مورد دورههای آموزشی یا کار مؤسسات در اختیار قرار دهند تا بتوان تغییرات ... م را در برنامهها به عمل آورد مثال : مطالعه موفقیت در شغل و یا موفقیت در یافتن شغل فارغ ... حصیلن ... ها یا ارزی ... پیامدهای آموزش ضمن خدمت اعضای هیأت علمی ... ها در آموزش

١-٣-٣- مطالعه موردی

عبارت از مطالعه عمیق و گسترده یک مورد در مدت زمان است. در این روش یک فرد یک خانواده, یک گروه و یا یک ... مورد مطالعه دقیق و همه جانبه قرار می ... رد هدف مطالعه شناخت کلیه متغیرهای

مربوط به مورد است بهترین مثال در این مورد مطالعه پزشکی یا روانکاوی روی یک فرد است این روش میتواند به عنوان زمینهای برای مطالعات وسیع بعدی مورد استفاده قرار ... رد.

١-٣-٤- مطالعه پیمایشی

این روش شامل جمعآوری اطلعات به طور مستقیم از گروهی از افراد است نمونه مطالعات پیمایشی معمولً بزرگ است) از ١٠٠ تا ٢٥٠ میلیون نفر ( به وسیله این روش اطلعات مختلفی را میتوان بدست

آورد که کلً شامل ٣ نوع میباشند:

اطلعات در مورد واقعیتها, عقاید و رفتارها, واقعیت عبارت است یک پدیده یا ویژ ... که بتوان آن را مشاهده نمود و شامل متغیرهایی نظیر سن, نژاد جنس، درآمد و سالهای تحصیل میباشند. به طور کلی واقعیتها شامل هر چیزی هستند که بتوان آن را مورد رسید ... قرار داد . عقیده عبارت از بیان یک پاسخ احساس و یا یک رفتار عمدی است . عقاید را میتوان به طور عینی اندازه گرفت اما نمیتوانند مورد رسید ... قرار ... رند. رفتار شامل عمل است که توسط فرد صورت می ... رد.

تحقیق پیمایشی متغیرهای محدودی را در مورد تعداد زیادی از افراد مورد مطالعه قرار میدهد. مؤسسه کالوپ از این روش برای بررسی عقاید مردم در سیاست وتجارت استفاده میکنند. پژوهشگران در اقتصاد، مردمشناسی، روانشناسی، بهداشت و تعلیم وتربیت از این روش استفاده میکنند. تحقیق پیمایشی، برع ... تحقیق تاریخی با پدیدههایی که در زمان حال اتفاق میافتند سروکار دارند.

١-٣-٥- تحقیق تکاملی)توسعهای(

شامل داشتن اطلعات دقیق در زمینههای توسعه برنامهها و رشد و تکامل افراد میباشد. این نوع مطالعه به بررسی میزان تغییرات و الگوهای برنامهها و یا رشد افراد در طول مدت زمان میپردازد و ممکن است به دو روش طولی )تداومی( و عرضی)مقطعی( صورت ... رد.

١-٣-٦- مطالعات همبست ...

یکی از روشهای بسیار متداول در تحقیقات توصیفی است که به بررسی روابط دو متغیر میپردازد. در مطالعاتی که بمنظور تدوین فرضیه و یا آزمون آن تدوین شدهاند میتوان از روش همبست ... استفاده نمود.

برای محاسبه همبست ... بین دو متغیر از ضریب همبست ... استفاده میشود چون ممکن است متغیرهای تحقیق از نوع مقیاسهای مختلف اندازه ... ری )اسمی, رتبهای, فاصله, نسبی( باشد. بنابراین برای محاسبه میزان ارتباط بین دو متغییر از ضرایب مختلف همبست ... استفاده میگردد. ضریب همبست ... بین ١+ تا ١-4در تغییر است .

١-٣-٧- تحقیقات پس از وقوع

این نوع تحقیقات به بررسی روابط علت و معلولی بوسیله بررسی پیآمدهای موجود میپردازد. اگر سؤال تحقیق هنگامی مطرح گردد که مقدار متغیر مستقل قبلً و بطور طبیعی مشخص باشد, چنین تحقیقی را بعد از وقوع مینامند. محقق کار خود را با مشاهده و بررسی متغییر یا متغییرهای وابسته شروع میکند تا بتواند به متغییر یا متغییرهای مستقل برسد. درواقع از معلول شروع میکند تا بتواند علت را جستجو کند. بررسی علل خودکشی, علل حوادث رانند ... , یا علل طلق مثالهایی از تحقیقات پس از وقوع میباشند. ... م به تذکر است که برخی از دانشمندان این تحقیق را از نوع توصیفی جدا نموده و آن را در طبقهبندی مجزایی به همین اسم قرار میدهند.

١-٣-٨- تحقیق تجربی

تحقیق تجربی یا آزمایشی یکی از دقیقترین و کارآمدترین روشهای تحقیق است که برای آزمون فرضیهها مورد استفاده قرار می ... رد هدف این تحقیق بررسی تأثیر محرکها, روشها و یا شرایط خاص محیطی بر روی یک گروه آزمودنی میباشد. از خصوصیات روش تجربی این است که ضمن دستکاری یا مداخله در متغیرها ( manipulation or intervention)و کنترل شرایط (control)نتایج بدست آمده را در مورد گروهی که با انتساب ( randomization)تصادفی انتخاب شدهاند ,مورد مشاهده قرار میدهد.

در این تحقیق, پژوهشگران به منظور کشف روابط علت و معلولی یک یا چند گروه را به عنوان گروه تجربی تحت شرایط خاص )متغیر مستقل( قرار میدهد و نتایج را )متغیر وابسته( با گروه و یا گروههای گواه که تحت چنان شرایطی نمودهاند, مقایسه میکند. بررسی اثرات دو روش مختلف تدریس )متغیر مستقل( در پیشرفت تحصیلی )متغیر وابسته( دانشجویان ... با استفاده از گروههای تجربی و گواه, با بررسی اثرات یک برنامه آموزشی استعمال نمونههایی از تحقیقات تجربی هستند.

هنگامی که انتخاب افراد تحت تجربه بصورت تصادفی ممکن نباشد و یا نتوان متغییرهای مستقل را کاملً دستکاری و یا در آنها مداخله نمود از روش تحقیق نیمه ـ تجربی quasi-experimental یا شبیه تجربی استفاده میشود. اغلب تحقیقاتی که در مورد انسان و به شیوه تجربی انجام می ... رد, معمولً از نوع شبیه تجربی میباشند.


کلمات کلیدی مرتبط:
رساله طرح نهایی بیمارستان, ,مطالعات طرح نهایی بیمارستان, , پروژه طرح نهایی بیمارستان, ,پروپوزال رساله طرح نهایی بیمارستان, ,پلان طرح نهایی بیمارستان, , پاو ... وینت طرح نهایی بیمارستان, , ... رایگان طرح نهایی بیمارستان, , طراحی طرح نهایی بیمارستان, , ... رساله پایان نامه معماری , ... رساله معما,
مقالات مرتبط در این دسته
بیمارستان, ... مطالعات -معماری
درمانگاه و کلینیک تخصصی, ... مطالعات -معماری
مطالعات طراحی مرکز درمانی بیماران سرطانی با رویکرد روانشناسی محیطی
مطالعات مجتمع درمانی - بیمارستان تخصصی بیماریهای پوستی ترمیمی و جراحی پلاستیک
... رایگان مطالعات بیمارستان ک ن
... پروژه معماری طراحی ساختمان پزشکان
... بیمارستان
مطالعات طراحی و معماری مرکز مشاوره و روان درمانی
رساله بیمارستان ک ن سرطانی – مرکز درمانی فوق تخصصی ک ن سرطانی
... پروژه طراحی مرکز سلامت روان
... پروژه طراحی بیمارستان قلب و عروق
... پروژه طراحی بیمارستان
رساله مرکز مشاوره و روان درمانی
رساله طراحی بیمارستان با رویکرد تاثیر را ... ارهای طراحی پایدار در عملکرد درمانی بیمارستانها
معرفی ، تحلیل و نقد نمونه های بیمارستان ، اورژانس و مراکز درمانی
رساله طراحی مرکز حمایتی درمانی ک ن سرطانی بارویکرد معماری ...
رساله طراحی بیمارستان فوق تخصصی سرطان با رویکرد معماری پایدار
مطالعات طراحی کلینیک تخصصی
رساله طراحی معماری ساختمان پزشکان