الهی!


دردهایی هست که نمی توان گفت
و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرم آن نیست


الهی!


اشک هایی هست که با هیچ دوستی نمی توان ریخت
و زخم هایی هست که هیچ مرهمی آن را یام نمی بخشد
و تنهایی هایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمی کند.


الهی!


پرسش هایی هست که جز تو ی قادر به پاسخ دادنش نیست
دردهایی هست که جز تو ی آن را نمی گشاید
قصد هایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود.


الهی!


تلاش هایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد
تغییراتی هست که جز به تقدیر تو ممکن نیست
و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود.


الهی!


قدم های گمشده ای دارم که تنها هدایتگرش تویی
و به آزمون هایی دچارم که اگر دستم نگیری و مرا به آن ها محک بزنی، شرمنده خواهم شد.


الهی!


با این همه باکی نیست
زیرا من همچو تویی دارم
تویی که همانندی نداری
رحمتت را هیچ مرزی نیست
ای تو خالق دعا و مالک" آمین"...


(صحیفه سجادیه)