از باد مرا

بوے توآمدامروز..

شکرانہ ی آن

بہ باددادم دل را...

ولادت :۶۴/۱۲/۰۲

شهادت :۹۵/۰۱/۱۸

حلب-

شهید ابوالفضل راه چمنے

سالروز ولادت

@jamondega