برنامه درسی دارای دو حوزه است۱-طراحی برنامه درسی ۲- ... ی برنامه درسی ،که طراحی برنامه درسی ازعناصر زیر تشکیل شده است:الف-هدف ب-محتوا وسازماندهی ج-روش تدریس د-ارزشی ... پیشرفت تحصیلی. عناصر برنامه درسی به سه محور خلاصه میشود:۱-برنامه درسی موضوع محور۲- برنامه درسی دانش اموز محور ۳- برنامه درسی جامعه محور