۱- آماده سازی رئوس برنامه درسی. ۲ -تهیه وتدوین مواد ووسایل درسی. ۳-اجرای برنامه