طول عمر اصحاب وانصار زمان (علیه السلام) در زمان ظهور

*چنانکه شیخ مفید در کتاب (ارشاد) وفضل بن شاذان در کتاب (غیبت) خود از حضرت صادق (علیه السلام) روایت کرده اند که فرمود:

*در سلطنت وحکومت زمان (علیه السلام)، اصحاب وانصار آن حضرت آنقدر عمر مى کنند که براى آنها هزار پسر متولّد مى شود.
*در تفسیر عیّاشى از المؤمنین (علیه السلام) در ضمن بیان حالات سلطنت حضرت مهدى (علیه السلام) مرویست که فرمود: قسم به آنکه دانه ها را شکافت وجان را آفرید، هر آینه در آن زمان مردم مانند اشراف وپادشاهان زندگى مى کنند وبا آسایش در ناز ونعمتند ومردى از آنها از دنیا نمى رود تا اینکه از صُلب او هزار پسر متولّد شود که آنها از هر بدعت وآفت وجدایى از دین در امان هستند، وعمل کننده به کتاب خداوند وسنّت خدا (صلى الله علیه وآله وسلم) مى شوند چرا که آفات وشبهات از آنها نابوده شده است وهرگز به آفتى گرفتار نخواهند شد.
سایت انجمن نتظران مهدی (عج)