قدرت موشکی ایران اکنون یکی از دستاورد های بزرگ در عرصه فناوی های نظامی و قدرت دفاعی کشور است که نقطه شروع این پیشرفت را می توان دوران جنگ تحمیلی و محاصره همه جانبه در آن زمان توسط سایر کشور ها دانست. امروز با تکیه بر توانمندی داخلی و استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در فواصل زمانی کوتاه، موشک های جدید و مدرنی توسط نیرو های مسلح کشور رونمایی می شود که با معرفی هرکدام از آن ها دشمنان از پیشرفت ایران در عرصه دفاعی عصبانی تر شده و توانایی در عرصه دفاعی نمایان تر می شود.

ø¹ù ø§ø¯ø› ù†ø®ø³øªûŒù† ù ùˆø´ú© ø¯ùˆø±ø¨ø±ø¯ ø§ûŒø±ø§ù†ûŒ

بیشتر بخوانید: کدام موشک ایرانی در ۷ دقیقه را نابود می کند؟

# _در_محضر_ولایت
# _مردمی_انقل
#بیعتم_تا_آ ین_قطره_خونم
#مرد_میدان_باش