بسمه تعالی

تقویم اجرایی سالانه گروه آموزشی مشاوره شهرستان پاوه در سال تحصیلی 96- 95

ماه

هفته

تاریخ

فعالیتهای پیشنهادی

مهر

اول

4/7/95

جلسه هماهنگی مشاوران (سازماندهی) معرفی سرگروه و مشاوران هسته

دوم

11/7/95

بازدید از مدارس (وضغیت حضور مشاوران تجهیزات اتاق مشاور)

سوم

18/7/95

جلسه ماهانه مشاوران بروز رسانی وبلاگ

چهارم

25/7/95

برگزاری هفته بهداشت روان

آبان

اول

2/8/95

تشکیل ومعرفی کمیته های علمی معرفی سایتهای روانشناسی

دوم

9/8/95

بازدید از مدارس بروزرسانی وبلاگ

سوم

16/8/95

برگزاری مسابقه کتابخوانی برگزاری همایش ره یا فتگان کنکور95

چهارم

23/8/95

جلسه ماهانه مشاوران(کارگاه توانمند سازی مشاوران)

آذر

اول

17/9/95

برگزاری مسابقه طرح درس نویسی

دوم

14/9/95

بازدید از مدارس بروزرسانی وبلاگ

سوم

21/9/95

تمهیدات اجرای آزمون های مشاوره ای

چهارم

28/9/95

جلسه ماهانه مشاوران (کارگاه)

دی

اول

5/10/95

تهیه محتوای علمی

دوم

12/10/95

بازدید از مدارس بروز رسانی وبلاگ

سوم

19/10/95

فعالیتهای کمیته هدایت تحصیلی

چهارم

26/10/95

جلسه ماهانه مشاوران (کارگاه)

بهمن

اول

3/11/95

اجرای برنامه های آماده سازی کنکور

دوم

10/11/95

بازدید از مدارس بروز رسانی وبلاگ

سوم

17/11/95

تهیه محتوای علمی

چهارم

24/11/95

جلسه ماهانه مشاوران (کارگاه)

اسفند

اول

1/12/95

اجرای برنامه های آماده سازی کنکور

دوم

8/12/95

بازدید از مدارس بروز رسانی وبلاگ

سوم

15/12/95

جلسه ماهانه مشاوران

چهارم

22/12/95

-

فروردین

تعطیلات نوروز

سوم

20/1/96

بازدید از مدارس -جلسه ماهانه مشاوران

چهارم

27/1/96

برگزاری هفته معرفی مشاغل

اردیبهشت

اول

3/2/96

ارسال گزارش هفته معرفی مشاغل شناسایی مشاوران فعال

دوم

10/2/96

بازدید از مدارس بروز رسانی وبلاگ

سوم

17/2/96

تکمیل و ارسال فرم اختلالات روانی

چهارم

24/2/96

جلسه ماهانه مشاوران (کارگاه)

تیر

اول

4/4/96

هدایت تحصیلی دانش آموزان

دوم

11/4/96

هدایت تحصیلی دانش آموزان- تدوین دفتر هسته مشاوره