یعنی در تاریخ 95.9.8 تهران بودم و خونه مامان بزرگ و مامان عزیز رفتیم و فرداش که خونه آبجی اینا رفتم یه تبلیغ 60 تومنی برام اومد.

هرچی فکر اون فقط بخاطر صله رحم میتونست باشه چون کار اضافی که در اون روز نسبت به روزای دیگه کرده باشم پیدا ن .