صبح بیدار شدم. گفتم: دخملم. بیداری. کوشی؟ 

 

یه ت خورد. 

گفتم: ا. سلام خانم خانما. خوبی؟  

 

دوباره ت خورد.  

 

نی نی وقتی به این مرحله ها میرسه طوری خودشو تو دل مامانش فرو کرده که قسمتی از قلب مامانش شده. 

خدایا لذت مادرشدن به زنها بده. یه لذت کامل. با نی نی سالم.امین.