کنایه مقدم فر به سخن گفتن از

حمیدرضا مقدم فر گفت: مَثَل سخن گفتن از رفراندوم آن هم در حضور راهپیمایان میلیونی ۲۲ بهمن مَثَل آن فردی است که رفت جنگل و هنگام برگشت از او پرسیدند "جنگل چطور بود؟" گفت "والله ما رفتیم ولی آن قدر درخت آنجا بود که نتوانستیم جنگل را ببینیم"!

http://javaninews.ir