عبدالله گنجی نمایه

بررسی کاشناسان نشان می دهد از 415 شهرستان کشور فقط 6 شهرستان نسبت به سال قبل رشد جمعیت نداشته اند و 409 شهرستان حضور بیشتری از مردم را نسبت به سال گذشته شاهد بوده اند. عبدالله گنجی مدیرمسئول رو مه جوان در کانال تلگرام خود نوشت:

بعد از اغت ات اخیر برخی افراد شناخته شده با ژست دلسوزی که ایا الناس انقلاب در خطر است کاری یدبه میدان آمدند. آغاجری، علوی تبار و... سخن از نابودی د.البته همه گفتند کاری ید اما برخی مشکل را معیشت و اشتغال اما برخی بدون اشاره به موضوع مشخصی ،اقدام غیر اقتصادی را خواستار شدند.برخی مانند بدون اینکه ایده ای ارائه دهند از شنیدن صدای مردم گفتند و تا رفراندوم پیش رفتند و غرب هم خوشش آمد.اما مردمی که مشگل و گلایه دارند همان د که ی با کلید واژه"تماشایی" از آن یاد د و وعده دادند.

http://javaninews.ir