به نقل از مرکز تحقیقات ی مغز:


برگزاری کارگاه های علمی قبل از برگزاری کنفرانس ی مغز و علوم اعصاب محاسباتی