بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

                                                جهت اخذ درجه کارشناسی

نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

بخشی از فهرست مقاله:

فصـل اول

کلیــات تحـقیـق

۱-۱ مقدمه

۲-۱ ضرورت تحقیق

۳-۱ اهمیت موضوع

۴-۱ بیان مسئله تحقیق

۵-۱ استفاده کنندگان از این تحقیق

۶-۱ فرضیات تحقیق

۷-۱ قلمرو تحقیق

فصــل دوم

ادبیات نظری تحـقیــق

۱-۲ ادبیات نظری تحقیق

۱-۱-۲مرور ادبیات تحقیق

۲-۱-۲ گرینبرگ و همکاران

۲-۲ تاریخجه پیدایش صورت جریانهای نقدی

۳-۲ مفاهیم وتعاریف وجوه نقد

و…  

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پایان نامه بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام ” بدین شرح است:

به دلیل اهمیت بسزای جریانهای نقدی درموقعیت های واحدهای اقتصادی ضرورت آن برای ادامه بقای آنهاپیش بینی جریانهای نقدی به عنوان یکی از اجزا ءلاینفک برنامه ریزی مالی ،ازموضوعات مهمی است که مورد توجه مدیران خاص مدیران واحدهای اقتصادی قراردارداین امر ازچنین اهمیتی برخورداراست که جریانهای نقدی واحدهای اقتصادی را میتوان به جریان گردش خون در بدن تشبیه کرد.همچنین صورت جریانهای نقدی مورد استفاده گروههای مختلف از جمله سرمایه گذاران واعتباردهندگان ،واحدهای تی مورد استفاده قرارمی گیردوازسوی دیگر سرمایه گذاران واعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان نقدی علا قه مند  هستند زیرا اغلب مدل های اوراق بهادار یا روشهای ارزی وهمچنین تاثیر آن بربازده سهام  وواحدهای اقتصادی مبتنی برجریانهای نقدی آتی است امروزه تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وتجزیه وتحلیل صورتهای مالی وهمچنین صورتهای مالی و.همچنین ترا مه وسودوزیان نقش به سزایی در پیش بینی روند شرکتهای سهامی دربازار بورس سهام رادارد ومیتواند نقش بسیار مهمی در کاهش نوسانات بازار را ایفا میکند واز دید درون سازمانی توانائی پیش بینی نتایج آتی،خصوصا جریانهای نقدی اداره اموررادرکاراترین شکل خود امکان پذیر میباشد وبه اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی منجر می شود از دید برون سازمانی نیز اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی به خصوص جریانهای نقدی عملیاتی مبنای مناسبی برای تصمیم گیری اقتصادی گروه های ذینفع برون سازمانی فراهم میکند.

 ۲-۱ ضرورت تحقیق

صورت جریانهای وجوه نقد مبنای ناقص برای ارزی دورنمای جریانهای نقدی آتی بدست    می دهد .صورتهای عملکرد مالی شامل صورت سودوزیان وصورت سودوزیان جامع درکنارترا مه وصورت جریان وجوه نقد به عنوان یک مجموعه مبنای مناسبتری برای ارزی وضعیت آتی جریانهای نقدی واحدهای تجاری در مقایسه با صورت جریانهای وجوه نقد ی به تنهائی فراهم می سازد (استانداردهای حسابداری ،۱۳۸۰مبنای نظری مالی بند ۴-۶هرچند برای بررسی اینکه کدام اطلاعات حسابداری ارتباط معنی داربیشتری بربازده سهام دارند تحقیقات متعددی انجام شده اما این سوال پاسخ قطعی نداشته است به نحوی که عده ای اطلاعات برخی اطلاعات نقدی وتعدادی اطلاعات همزمان تعهدی ونقدی رابرای تاثیربربازده سهام سودمند دانسته اند .دراین تحقیقات تلاش می شود به این سوال پاسخ داده شود نسبتهای مالی (ترا مه صورت سودوزیان )درمقایسه بانسبت صورت جریانهای نقدی آیا همبستگی بیشتری بربازده سهام دارد یانه .

مشخصات مقاله:

عنوان کامل: بررسی ارتباط نسبت های صورت های مالی جریانهای نقدی بر بازده سهام

دسته: مدیریت – اقتصاد – حسابداری

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات پروژه: ۱۰۰

                                                             

نیوفای با هدف انتشار مقاله، تحقیق، می باشد شما می توایند پس از انتخاب فایل و مقاله مورد نظر و کلیک جهت مراحل ید را در سایت میهن همکار انجام دهید.

پشتیبانی سایت میهن همکار

شماره تماس:

۴۲۲۷۴۴۰۱(۰۴۱)