چگونه فرایند اولیه را جهت اجرا در نرم افزار  bpms انتخاب کنیم

قبل از اینکه بخواهیم فرایندی را در نرم افزار bpms  اجرا کنیم بایستی در فاز صفر، تحلیلی از وضعیت جاری فرایندها و فعالیتهای سازمان بدست بیاوریم. در فاز صفر نقشه راه (roadmap) اجرای کار بدست می آید. در این نقشه راه گزارشی از وضعیت فرایندها ارائه شده تا در نهایت برایندی برای انتخاب فرایند اولیه و نامزد جهت اجرا در نرم افزار bpms مشخص شود. گزارشی که در این خصوص تولید میشود به صورت حدودی شامل سرفصلهای زیر است که برای هر فرایند به صورت مستقل قابل ارائه است:
۱- میزان نفوذ فرایند در سازمان : در بخش با تحلیل وضعیت موجود، میزان نفوذ ، استفاده و کاربرد فرایند مشخص میشود.
۲- میزان پیچیدگی فرایند : سادگی و پیچیدگی فرایندها بررسی میشود. اینکه اجرای فرایند نیاز با ارتباط با سایر زیرسیستمها و یا وجود dssهای پیچیده و یا پردازشهای سخت و فیلدهای محاسباتی پیچیده در این بخش تحلیل می شود. ضمن اینکه هر چه فرایند مستقل تر باشد اجرای آن راحتتر است.
۳- مالکین فرایندها : اینکه چه انی قرار است با این فرایندها سر و کله بزنند و اینکه آیا آمادگی روانی در خصوص اجرای فرایند وجود دارد. آیا مالکین فرایند استقبال از اجرای آن میکنند یا خیر؟
۴- زمانبندی حدودی اجرای فرایند
پس از رویت گزارش فوق به هر یک از موارد نمره ای از ۱ تا n بدهید. لیست فرایندها را به ترتیب اعداد مرتب کرده و به طور طبیعی فرایندهای ساده و با نفوذ و البته با ریسک اجرای کمتر در ردیف اول صف قرار میگیرند و میتوانند به عنوان فرایند اولیه و نامزد جهت اجرا در نرم افزار bpms انتخاب شوند. به مرور با اجرای این فرایندها و آگاهی بیشتر مالکین فرایندها ، گام به گام فرایندهای سخت و پیچیده تر قابل اجرا خواهد بود.
در مجموع ذکر این نکته که “انتخاب فرایند اولیه بسیار مهم است” چرا که به لحاظ روانی روی روند اجرای فرایندهای با نرم افزار bpms آتی اثرگذار است . به زبان خودمان اگر خشت اول را خوب بگذاریم الگویی خوبی برای اجرای سایر فرایندها ایجاد کرده ایم. همچنین می توانید از نرم افزار اتوماسیون اداری ورجاوند نیز بهره ببرید

منبع: http://www.varjavandco.com/%d9%81%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d9%81%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%8a%d9%86%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%8a%d9%87-%d8%ac%d9%87%d8%aa-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d8%af/