مارک کلاوس خبرنگار سرویس جهانی با تقطیع ویدیو اعلام حربی از وج غیرنظامیان از محله جبل بدرو زیر تیراندازی مسلحین از یک دقیقه به ۱۵ ثانیه، این گونه تیتر را می چرخاند: شلیک مسلحین فرقه گرای شیعه به اهالی جابجا شده حلب به دلیل حرکت کند آنها! :)