جلسه دو ساعت و نیمه سران قوا با انقلاب درباره ی مسائل اقتصادی کشور

جلسه ی سران قوای سه گانه با موضوع مسائل اقتصادی، شب گذشته (چهارشنبه) به مدت دو ساعت و نیم در حضور معظم انقلاب ی برگزار شد.

حضرت آیت الله خامنه ی در این جلسه با تقدیر از اهتمام رؤسای قوا و اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای مشارکت فعال در جلسات و مباحث، وظیفه ی اصلی این شورا را تصمیم گیری های کلان و راه گشا در عرصه ی اقتصاد خواندند و تأکید د: حل مشکلات جاری اقتصاد کشور و تأمین نیازهای عمومی مردم، نیازمند کار جهادی و تلاش فوق العاده است زیرا این مشکلات به ویژه مشکل گرانی و کاهش قدرت ید، معیشت بخش زیادی از مردم به ویژه طبقات ضعیف را دچار تنگنا کرده است.

انقلاب ی، اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی را به اتخاذ تصمیم های قاطع و راه گشا درخصوص مسائل اصلی و چالش های مهم اقتصاد کشور توصیه ی مؤکد د و گفتند: برای حل برخی مسائل کلیدیِ اقتصاد مانند مشکلات نظام بانکی، نقدینگی، اشتغال، تورم و فرایند بودجه ریزی باید تصمیم های جدی و عملیاتی بگیرید.

ایشان قوای سه گانه به ویژه ت را به استفاده از نظرات و راه حل های اقتصاددانان دلسوز و فعالان بخش خصوصی فراخواندند و گفتند: شرایط کنونی کشور موجب شده است نخبگان و فعالان دلسوز، احساس مسئولیت مضاعف کنند و ظرفیت ها و داشته های علمی و تجربی خود را به مسئولان عرضه کنند، بنابراین قدر این فرصت را بدانید و از پیشنهادهای فعالان ی و اقتصادی استفاده ی کامل کنید.

حضرت آیت الله با تقسیم مشکلات اقتصادی به «چالش های درونی و ساختاری اقتصاد کشور» و «مسائل ناشی از تحریم های ظالمانه ی » افزودند: در مواجهه با هر یک از این دو بخش، راه حل های دمندانه ای را به کار ببندید که نتیجه ی آن، گره گشایی پایدار از زندگی مردم و ناامید شدن دشمن از اثرگذاریِ حربه ی تحریم باشد.

حضرت آیت الله با تأکید بر وم هم افزایی هر سه قوه و دستگاه های مختلف کشور، خاطرنشان د: هیچ بن بست و مشکل غیر قابل حلی در کشور وجود ندارد و ما به فضل الهی و با عزم و اراده ی مردم و مسئولان، و با استفاده از ظرفیت بی بدیل جوانان و نخبگان توانمند ایرانِ عزیز و با فعال ظرفیت ها و منابع ممتاز کشور، یقیناً بر مشکلات درونی و تحمیلی فائق خواهیم آمد.

در این جلسه که معاون اول رئیس جمهور و معاون اول رئیس قوه ی قضائیه نیز حضور داشتند، رئیس جمهور ضمن تشکر از همکاری و همراهی رؤسای مجلس و قوه ی قضائیه، گزارشی از جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مصوبات آن برای حل مشکلات مردم بیان کرد. همچنین برخی از حاضران در جلسه نیز دیدگاه ها و نظرات خود را بیان د.