در این کتاب

the oxford illustrated companion to medicine

edited by stephen lock, john m. last, george dunea
درباره طب تمدن ... ی و احادیث طبی نیز بحث کرده که از ص 59 شروع می شود . برخی از صفحات کتاب در لینک زیر آمده است:

http://cdn.persiangig.com/ ... /5jhfktqilh/arab%20medicine.docx/dl

صفحات محدودی از کتاب نیز در این سایت هست:

https://books.google.com/books?id=oryjr1p7uggc&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false