می دونین؟ یکی از چیزهایی که خیلی دلم براش تنگ میشه، دویدن سمت حیاط و تند و تند جمع لباسها از روی بند رخت بعد از شنیدن صدای اولین رعد و برقه.