اگر من بودم می گفتم : بیاییم بین طرفداران تابستان و پاییز جنگ راه بیاندازیم !! محض شناخت قابلیت های جسمی و روانی علاقه مندان این فصول !
و پیشنهادات ام (تاکتیک های نبرد!!) برای پیشبرد این مهم ، از این قرار است : مثلا وقتی این دو گروه به هم می رسند به منظور اثبات درنده خویی خود ، با ح تهاجمی دندان های نیش شان را برای هم به نمایش بگذارند ! یا مثلا با استفاده از قانون مز ف الکتریسیته ی ن موهای سرشان را در وقت وم ، در فضا به پرواز درآورده تا بدین طریق با حجیم کله هایشان یکدیگر را بترسانند ! این تاکتیک شبها بسیار جواب می دهد !! به نظرم ما حتی می توانیم قانون مز ف الکتریسیته ی ن را تحت کنترل درآورده و آن را ارتقاء دهیم ، طوری که موهای سرمان را با انواع و اقسام فرمهای خلاقانه برانگیخته کنیم تا تأثیرات مؤثرتر و چه بسا م ب تری روی دشمن بگذاریم !!(؟)! ... فعلا همین چیزا به ذهنم می رسه !

... آه ! چه کنم که از فرط ملال ، اینروزها گرفتار اینگونه افکار تاریک جنگ طلبانه می باشم ! مرا ببخش و بیامرز الا ای پروردگار فصول ...!