ردیف نام و نام خانوادگی نمره پروژه نمره پایانترم نمره نهایی
از 5 نمره از 16 نمره
1 اصلانی میلاد 5 2.5 7.50
2 زاهدی پناه مهدی 5 5.75 10.75
3 سهر علیرضا 5 5.5 10.50
4 حقیری جواد 5 5 10.00
5 شیرمرادی حسین 5 1 6.00
6 محمدی آرزو 5 9.75 14.75
7 شیرمرادی 5 6 11.00