✅" برخی از فواید وجود حضرت مهدی علیه السلام و بهره بردن مردم از آن حضرت در زمان غیبت ، و تصرف آن حضرت در کارها"
از منابع اهل تسنن بیان میگردد :

...