مرکز بازرسی فنی وآزمون برگزار میکند:

دورهکاربردیآزمایشگاهژئوتکنیکومکانیکخاک(تئوری- عملی)

محتوای دوره:

1- تعاریف و فلسفه آزمایش ها (یک جلسه بصورت تئوری)

2- معرفی و نامگذاری انواع خاک ها + معرفی دستگاه های آزمایشگاهی (یک جلسه بصورت تئوری)

3- آموزش نمونه ... ری درمحل و ساخت نمونه درآزمایشگاه (یک جلسه بصورت تئوری و عملی)

4- تعیین درصد رطوبت و وزن مخصوص ویژه خاک (gs) (یک جلسه بصورت تئوری و عملی)

5- آزمایش دانه بندی(یک جلسه بصورت تئوری و عملی)

6- آزمایش هیدرومتری (یک جلسه بصورت تئوری و عملی)

7- آزمایش حدود اتربرگ و شاخص های آن(دو جلسه بصورت تئوری و عملی)

8- آزمایش تراکم (رابطه درصدرطوبت–چگالی دانسیته خشک) (دوجلسه بصورت تئوری و عملی)

9- آزمایش نفوذپذیری (یک جلسه بصورت تئوری و عملی)

10- آزمایش تحکیم (یک جلسه بصورت تئوری و عملی)

11- آزمایش سی بی آر (یک جلسه بصورت تئوری و عملی)

12- آزمایش فشار تک محوری نامحصور (یک جلسه بصورت تئوری و عملی)

13- آزمایش برش مستقیم (یک جلسه بصورت تئوری و عملی)

14- آزمایش سه محوری) (cu, cd, uu)سه جلسه بصورت تئوری و عملی)

15- آزمایش م ... وط ماسه + آزمایش spt و )cpt یک جلسه بصورت تئوری وآشنایی با دستگاه)

16- آزمایش بارگذاری صفحه (یک جلسه بصورت تئوری و آشنایی با دستگاه)

17- آزمایش برش برجا (یک جلسه بصورت تئوری و آشنایی با دستگاه)

18- آزمایش down hole (یک جلسه بصورت تئوری وآشنایی با دستگاه)

19- خطاهای موجود درآزمایش ها وکالیبراسیون دستگاه ها (یک جلسه بصورت تئوری و عملی)

20- گزارش نویسی/ نرم افزارهای گزارش نویسی (تهیه و تنظیم یک نمونه گزارش واقعی)

21- آشنایی با فرآیند و روش اجرایی آزمایش و ارائه گزارش د ... روژه های شهری

22- آشنایی با نرم افزارهای آزمایشگاه ژئوتکنیک

23- hse د ... روژه های ژئوتکنیک

اعطای گواهینامه alliance کانادا

مدت دوره :48 ساعت روزهای پنج شنبه و ... (ساعت9- 17) به مدت سه هفته

شهریه دوره :12،000،000 ریال ( شامل آموزش تئوری– عملی، کتب وجزوات ،ناهار،اعطای گواهینامه معتبر)

تخفیف ها :

ویژه ثبت نام گروهی(حداقل 5 نفر) :20 درصد

وِیژه دانشجویان (با ارائه کارت دانشجویی): 15درصد

ویژه همکاران انجمن صنفی شرکتهای آزمایشگاهی (با ارائه معرفی نامه): 10 درصد

نشانی : تهران . بلوارمرزداران. اطاعتی جنوبی. کوچه مهدی سوم . شماره 42(ساختمان پایدار)

شماره های تماس :88281481- 09192502437

www.p-a-p.ir

www.p-a-p. ...

https://telegram.me/inspectionandtesting