در سومین جشنواره سراسری مالک اشتر ... حضرت عباس(ع) استان اردبیل در سال 95، آقای علی محمودی(فرمانده محترم پایگاه مقاومت طریق القدس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل) در بین 64 پایگاه بسیج ادارات استان اردبیل به عنوان : موفقترین رده بسیج و فرمانده منتخب استانی انتخاب گردید و طی مراسمی نسبت به اعطایی لوح توسط ... بابازاده فرمانده محترم ... حضرت عباس(ع) استان اردبیل تجلیل گردید..