بدینوسیله به اطلاع می رسانیم سمینار نانو ویژه دانش آموزان پسریک شنبه 9/21 ساعت 10:30 الی12:30 در تالار معلم برگزار می شود. از هر مدرسه در مقطع متوسطه 1 و 2 شش نفر می توانند شرکت کنند. دانش آموزان شرکت کننده در هشتمین المپیاد هم باید در سمینار حضور داشته باشند.