عاشورا و حسین (ع) در کلام معصومین

صادق (علیه السلام) به جعفر بن عفان فرمودند : هیچ نیست که درباره حسین (علیه السلام) شعری بسراید و بگرید و با آن بگریاند مگر آن که خداوند ، بهشت را بر او واجب می کند و او را می آمرزد .
منبع : کتاب پیام عاشورا صفحه 78
اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم):
اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود : درود خدا بر گریه کنندگان و عزاداران حسین (علیه السلام) و نیز بر انی که بر دشمنان حسین لعن و نفرین می فرستند و نیز درود خدا بر آنان که دل آنان مملو از خشم و کینه نسبت به قاتل حسین (علیه السلام) است ، ی که به قتل حسین (علیه السلام) راضی باشد ؛ در قتل او شریک است .
منبع : کتاب پیام عاشورا صفحه 83
رضا (علیه السلام):
رضا (علیه السلام) فرمودند : ی که مصیبت ما را به یاد آورد و بر مظلومیت ما گریه کند در قیامت با ما هم درجه خواهد بود و ی که از مصائب ما پیش او بازگو کنند و او بگرید و یا دیگران را بگریاند در روزی که همه دیدگان گریانند ، نمی گرید و ی که در مجلسی و محفلی شرکت جوید که در آن امر ما احیاء گردد در روزی که همه قوب به نوعی می میرند قلب او نمی میرد . ( محزون و افسرده نیست ) .
منبع : کتاب پیام عاشورا صفحه 84
صادق (علیه السلام) :
صادق (علیه السلام) فرمود : علی بن الحسین بر پدرش حسین بن علی (علیه السلام) بیست سال گریست هیچ طعامی در برابر او نمی نهادند مگر آنکه می گریست تا آنجا که یکی از خادمان او گفت فدایت شوم ، ای فرزند رسول خدا ، من می ترسم شما با این وضع از بین بروید . فرمود : حزن و غم بی پایان خود را نزد خدا شکوه می کنم و از خدا می دانم آنچه را که نمی دانید من هیچگاه قتلگاه فرزندان فاطمه را به یاد نمی آورم مگر آنکه گریه راه گلویم را می گیرد .
منبع : کتاب پیام عاشورا صفحه 95
صادق (علیه السلام) :
صادق (علیه السلام) شنیدیم که فرمود : پس از آنکه ابا عبدالله حسین بن علی (علیه السلام) رخت از این جهان بربست ، آسمانها و زمینهای هفتگانه و نان درون آنها و نان میان آنها و هر که بر آنها می جنبد بر او گریستند بهشت بر او گریست ، دوزخ بر او گریست ، هر چه پروردگار ما آفرید و آنچه دیده می شود و دیده نمی شود ، بر او گریستند .
منبع : کتاب پیام عاشورا صفحه 101
سجاد (علیه السلام) :
سجاد (علیه السلام) فرمودند : هر قومی که دیگانش به خاطر کشته شدن حسین (علیه السلام) پر از ا شک گردد به گونه ای که به صورتش روان شود خداوند غرفه هایی از بهشت را برای او اختصاص دهد ، که صدها سال در آن س ت کند و چشمان هر مؤمـنی که به خاطـر آزارهائی که از نـاحیه دشمن در دنیا به ما رسید . اشک آلود شود و اشکش به گونه هایش سرازیر گردد . خداوند او را در منزل صدق ( جایگاه رفیع بهشت ) ن کند.
منبع : کتاب پیام عاشورا صفحه 102
صادق (علیه السلام) :
صادق (علیه السلام) فرمودند : حسین (علیه السلام) فرمود من کشته گریه ام که مرا در پریشانی کشتند و سزاوار است بر من که هیچ فرد پریشانی نزدم نیاید مگر آنکه خداوند او را با دل شاد به سوی خانواده اش بازگرداند .
منبع : کتاب پیام عاشورا صفحه 107
صادق (علیه السلام) :
صادق (علیه السلام) فرمودند : هر که قبر حسین بن علی (علیه السلام) را در روز عاشورا زیارت نماید و عارف به حق او باشد ، همانند ی است که خداوند را در عرش او زیارت نموده باشد .
منبع : کتاب پیام عاشورا صفحه 115
کاظم (علیه السلام) :
کاظم (علیه السلام) فرمودند : هر که حسین (علیه السلام) را با شناخت به حق او زیارت کند . خداوند گناهان گذشته و آینده اش را می آمرزد .
منبع : کتاب پیام عاشورا صفحه 116
رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) :
در کانون دلهای مؤمنان معرفتی ویژه نسبت به حسین (علیه السلام) وجود دارد .
منبع : کتاب پیام عاشورا صفحه 25
رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) :
حسین (علیه السلام) چراغ هدایت و کشتی نجات است .
منبع : کتاب پیام عاشورا صفحه 25
رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) :
برای شهادت حسین (علیه السلام) حرارت و گرمایی در دلهای مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی شود.
منبع : کتاب پیام عاشورا صفحه 26
رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) :
حسین از من است و من از حسین. خداوند هر که حسین را دوست بدارد، دوست می دارد. حسین نوه ای از نواده های ان است.
منبع : کتاب پیام عاشورا صفحه 26
هادی (علیه السلام) :
آرامگاه پاک حسین (علیه السلام) از روزی که حضرت در آن دفن شد باغی از باغ های بهشت بوده است .
منبع : المحجه البیضاء ، ج4،ص65
موسی بن جعفر (علیه السلام) :
هر که زیارت قبر حسین (علیه السلام) کند در حالی که حق آن حضرت را بشناسد خدا گناهان گذشته و آینده اش را می آمرزد.
منبع : الحجه البیضاء ،ج4،ص45
صادق (علیه السلام) :
آرامگاه مقدس حسین (علیه السلام) کانالی از کانالهای بهشت است.
منبع : الحجه البیضاء ،ج4،ص45
صادق (علیه السلام) :
در خاک قبر حسین (علیه السلام) شفای هر دردی است و آن دارو است .
منبع : الحجه البیضاء ،ج4،ص45
صادق (علیه السلام) :
میان قبر پاک حسین (علیه السلام) تا آسمان هفتم محل رفت و آمد فرشتگان است .
منبع : الحجه البیضاء ،ج4،ص46
صادق (علیه السلام) :
همانا زیارت کننده حسین بن علی (علیه السلام) زیارت کننده رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است .
منبع : بحار ، 98 ص 76
صادق (علیه السلام) :
اگر بیماری از اهل ایمان حق و حرمت و ولایت حضرت حسین (علیه السلام) را بشناسد و باندازه سر سوزنی از خاک پاکش استشفا نماید ، دوا و شفایش خواهد شد .
منبع : بحار ، ج 98 ، ص 125
صادق (علیه السلام) :
کام ک ن نوزاد خود را با تربت حضرت حسین (علیه السلام) بگیرید زیرا که آن امان هر درد و بیماری است .
منبع : بحار ، ج 98 ، ص 124
صادق (علیه السلام):
هر که را علت و بیماریی در رسد و به خاک پاک قبر مطهر حسین (علیه السلام) مداوا کند خداوند وی را از آن علت شفا دهد ، مگر آنکه بیماری او علت مرگ باشد .
منبع : بحار ، ج 98 ، ص 124
رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) :
درباره تربت حضرت حسین (علیه السلام) چنین فرموده است : خوشا به حال تو ای خاک ! و خوشا به حال آن که در تو شهید می شود .
منبع : بحار ، ج 44 ، ص 228
رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) :
هر که دوست دارد به سرور و آقای بهشتیان بنگرد به حسین بن علی علیهما السلام نگاه کند .
منبع : آثار الصادقین ، ج 3 ، ص 424
عبدالله (علیه السلام) :
هر بی ت و گریه ای مکروه و ناپسند است جر بی ت و گریه بر حسین علیه السلام .
منبع : بحار ، ج 44 ، ص 280
حسین بن علی (علیه السلام) :
چشمان هیچ بنده ای بر ما اشک نریزد یا چشمانش بخاطر ( مصائب ما ) نگرید مگر این که خداوند سالها او را در بهشت جای دهد .
منبع : بحار ، ج 44 ، ص 279
عبدالله (علیه السلام) :
هر ما را یاد کند و یا در نزد او یادآوری شویم و از چشمانش به اندازه بال مگسی اشک فرو غلطد خداوند گناهانش را ببخشد ، و اگر چه گناهانش به اندازه کف دریاها باشد .
منبع : بحار ، ج 44 ، ص 278
جعفر (علیه السلام) :
هر مؤمنی که چشمش برای شهادت حسین (علیه السلام) اشکی بریزد و آن اشک بر صورتش جاری شود خداوند او را در اطاقهای بهشتی جای دهد که در آن سکوت نماید .
منبع : بحار ، ج 44 ، ص 285
عبدالله (علیه السلام) :
ما ( با مصائب و رنجها) نزد هر یاد شویم و از چشمهایش اشکی ریزد خداوند صورتش را بر آتش جهنم حرام فرماید .
منبع : بحار ، ج 44 ، ص 285
عبدالله (علیه السلام) :
المؤمنین (علیه السلام) نگاهی بر حسین (علیه السلام) کرده، فرمود: ای اشک و گریه اهل ایمان ( ای سرمشق و عبرت ایمانیان ) عرض کرد : پدر جان ! من ؟ فرمود : بلی پسرم .
منبع : بحار ، ج 44 ، ص 280
ابو عبدالله (علیه السلام) :
حسین (علیه السلام) ( و مصائب جانگداز او موجب ) گریه مؤمنین است .
منبع : بحار ، ج 44 ، ص 280
حسین (علیه السلام) :
حسین (علیه السلام) فرمود : من برای عبرت و پند دیگران شهید می شوم .
منبع : بحار ، ج 44 ، ص 280
ابو عبدالله (علیه السلام) :
کربلاء از خاک بیت المقدس است .
منبع : کامل ا یارات ، ص 269 ، باب 88 ، ح 7
جعفر (علیه السلام) :
آدمیان و پریان و پرندگان آسمان و وحوش بیابان بر حسین بن علی علیهما السلام گریستند و از چشمانشان اشک روان گردید .
منبع : بحار ، ج 45 ، ص 250
عبد الله (علیه السلام) :
آسمان جز بر حسین بن علی و یحیی بن زکریا علیهما السلام نگریسته است .
منبع : بحار ، ج 45 ، ص 211
ابو عبدالله (علیه السلام) :
سرزمین کربلا و آب فرات اولین زمین و نخستین آبی بودند که خداوند متعال به آنها قداست و شرافت بخشید.
منبع : بحار الانوار ، ج 98 ، ص 109
ابو عبدالله (علیه السلام) :
به راستی که خدا کربلا را حرم امن و با برکت قرار داد پیش از آنکه مکه را حرم قرار دهد .
منبع : کامل ا یارات ، ص 267
رضا (علیه السلام) :
ای دعبل ! برای حسین بن علی علیه السلام مرثیه بگو ، چرا که تا زنده ای تو یاور و ستایشگر مایی ، پس تا می توانی ، ازیاری ما کوتاهی مکن .
منبع : جامع احادیث الشیعه ، ج 12 ، ص 567
صادق (علیه السلام) :
زین العابدین (علیه السلام) بیست سال ( به یاد عاشورا ) گریست و هرگز طعامی پیش روی او نمی گذاشتند مگر اینکه گریه می کرد .
منبع : بحار الانوار ، ج 46 ، ص 108
صادق (علیه السلام) :
نزد هر که از ما ( و مظلومیت ما ) یاد شود و چشمانش پر از اشک شود ، خداوند چهره اش را بر آتش دوزخ حرام می کند .
منبع : بحار الانوار ، ج 44 ، ص 285
صادق (علیه السلام) :
برترین تربت زمین ، تربت سید ال ء است .
منبع : جواهر الکلام ، ج 8 ، ص 437
جعفر (علیه السلام) :
چهار هزار ملک ، آشفته و غم آلود تا روز قیامت بر او می گریند .
منبع : کامل ا یارات ، ص 113
جعفر (علیه السلام) :
انس و جن و پرندگان و وحوش ( حیوانات خشکی ) بر حسین بن علی (علیه السلام) گریستند به حدی که اشک از چشمانشان جاری گشت .
منبع : کامل ا یارات ، ص 100
صادق (علیه السلام) :
کربلا را زیارت کنید و این کار را ادامه دهید ، چرا که کربلا بهترین فرزندان را در آغوش خویش گرفته است .
منبع : کامل ا یارات ، ص 269
عبدالله (علیه السلام) :
آسمان یک سال بعد از شهادت حسین (علیه السلام) و یحیی بن زکریا سرخ گشت ، و این گریه اش بود .
منبع : کامل ا یارات ، ص 129
عبدالله الصادق (علیه السلام) :
پس از کشته شدن حسین بن علی (علیه السلام) ، چهل روز از آسمان خاک سرخ بارید .
منبع : کامل ا یارات ، ص 130
ابوعبدالله (علیه السلام) :
حسین (علیه السلام) را زیارت کنید و به او جفا روا مدارید ، زیرا که او سرور جوانان بهشت از میان خلایق و سید شهیدان است .
منبع : کامل ا یارات ، ص 181
جعفر (علیه السلام) :
هر مؤمنی که در سوگ حسین (علیه السلام) اشک از دیده ریزد ، به حدی که بر گونه اش جاری گردد ، خداوند او را سالیان سال در غرفه های بهشت مسکن می دهد .
منبع : کامل ا یارات ، ص 165
صادق (علیه السلام) :
ی که ( در عزای حسین ) بگرید یا دیگری را بگریاند و یا آنکه خود را به ح اندوه عزا درآورد بهشت بر او واجب است.
منبع : جلاء العیون ، ص 463
www.vaares.com