دویست و سه هزار تار از اراضی کشور به سامانه های نوین آبیاری مجهز می شوند

عباس زارع از یک مزرعه 100 تاری با آبیاری میکرو در همدان بازدید بعمل آورد ایشان اظهار امیدواری د که با اختصاص دادن کامل این اعتبار بتوانیم به اه کمی این طرح برسیم.

دویست و سه هزار تار از اراضی کشور به سامانه های نوین آبیاری مجهز می شوند

مجری طرح پروژهای جدید آبیاری بیان کرد : امسال حدودا دویست و سه هزار تار از اراضیه کشور تحت پوشش طرح پروژهای جدید آبیاری رفته است که از این مقدار هفتاد هزار تار تجهیز و تحویل درخواست کنندگان شد .

مشاور جهاد کشاورزی افزود: سال پیش رکورد تاریخی در پروژهای جدید آبیاری در کشور به اجرا در آمد، وی ادامه داد: در این راستا سیصد و دو هزار تار از زمین ها زیر کشت سنتی کشور تحت پوشش این طرح قرار گرفت.

وی اضافه کرد: از این مقدار صد و هشتاد هزار تار به مرحله اجرا و تحویل بهره برداران شد و صدو بیست و دو هزار تار معادل بیشتر از پنجاه درصد در حال اجرا میباشد .

عباس زارع خاطرنشان کرد: تاکنون از هشت و هفت میلیون تار از زمین های آبی کشور، حدود دو میلیون تار از زمین های سنتی و مدرن به پروژه جدید آبیاری مجهز شده است.

ایشان افزودند: با شروع این مقدار طرح آبیاری جدید، تقریبا سی درصد در بیشتر شدن عملکرد و افزایش تولید محصول، سی درصد کم شدن استفاده از انواع کود مثل کود شیمیایی و کود هایی غیر ارگانیک و سموم چهل و چهار درصد بیشتر شدن بازدهی آبیاری داشتیم.

زارع ادامه داد : اگر در هر تار ده هزار مترمکعب استفاده از آب داشته باشیم، تقریبا 4 هزار و چهارصد مترمکعب در تار صرفه جویی در مصرف آب خواهیم داشت.

وی بیان داشت : در کنار دستاوردهای عنوان شده، باید با پیروی کرددن از مسائل زیست محیطی، از نهاده های کشاورزی استفاده کمی کنیم.

مشاور جهاد کشاورزی با تاکید بر شروع پروژه آبیاری میکرو در استان همدان نمونه یا الگویی برای دیگر بهره برداران باشد، افزود : استان همدان یکی از ای پیشرو در اجرای پروژه های جدید آبیاری میباشد.

عباس زارع اجرا کننده طرح پروژه های جدید آبیاری در کشور بیان داشت : بیست درصد از زمین های آبی ایران به سامانه های نوین آبیاری مجهز شده و این در حالی است که در شهر همدان این مقدار بیشتر از پنجاه درصد می باشد.


منبع :

http://palayeshcood.com/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%af%d9%88%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%88-%d8%b3%d9%87-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%b3.html