به گزارش خبرنگا ... انا نوزدهمین انتخابات شورای دانش آموزی مدارس بشرویه در سوم ابان ماه سال جاری،همزمان با انتخابات مدارس کل کشور برگزار شد.
این انتخابات هرساله در مدارس کشور به منظور انتخاب فردی شایسته از بین دانش اموزان فعال و همکاری در امور آموزشی و پرورشی مدارس انجام می شود.
امروز اعضای شورای دانش اموزی هر مدرسه با رای دانش اموزان انتخاب شدند تا به مدت یک سال تحصیلی در امور مدرسه مشارکت داشته باشند.
شایان به ذکر است انتخاب نمایندگان دانش اموزان هر شهرستان از افراد رای اورده در مدارس خواهد بود تا در مجلس استانی در صورت به دست اوردن رای کافی به مجلس شورای دانش اموزی کشور به عنوان ... استان معرفی شود.

خبرنگار الهه افروزی