با توجه به تقسیمات جدید کشوری،حدود و مرز بخش پاپی در شرق از رود سزار فراتر رفته است بطوری که دهستان چم سنگر از شرق به دهستان مرگسر بخش زز و ماهرو منتهی می گردد.دهستان چم سنگر که عبارت است از قسمتهایی که دهستانهای سابق گاره و گریت،کشور و مناطق الحاقی زز و ماهرو،از طرف غرب به دهستان کشور و از شمال و شمال شرقی به دهستان سپیددشت متصل می شود.می توان این دهستان را به سه قسمت ۱-شرق و شمال شرقی۲-غرب و جنوب غربی۳-مناطق الحاقی،تقسیم کرد.در قسمت غرب و جنوب غربی روستاها و مناطقی همانند(آلیرعلیا،دراشگفت-آلیرسفلی-(بُن مورت)دوسنگ-سردزله-ده کله پایین-چم سنگر-ده کله بالا-تیدر-ریدر-شو(شعبان)-سرکانه-خانگاه-چم شکر-پل آب مامو)قرار دارند مناطق و روستاهای(دره گرم-چُل ریز-نوده-سی نر-استربها-میربهاالدین-روزه ... ر-پشت کره-زاغه-سنگ پیله-فرج آباد-برگ نجف-عالی خان نجف آباد-درخت سفید-باسور-شهبازآباد-مونک-عباس آباد-پا کره-چوب ارجنه)،قسمت شرق و شمال شرقی دهستان چم سنگر را تشکیل می دهند.

اما قریه هایی که از بختیاری و بخش زز و ماهرو به این دهستان ملحق شده اند عبارتند از:(هلاکدر۱و۲و۳-برآفتاب-خواجه علی-برآفتاب بالاوپائین-درهندیان-بردلوسه-کله نی پائین-کله نی ... - ... پشت-سران علیاو سفلی وسطی-ده شاه عباس-ده محمد-گچگه-کیگه-موراز ... -مورازعلیا-تلاسدر-تیوه خواجه جعفر-تیوه حسین-تیوه سوخته زار و.....) ... نین مناطق بختیاری نشین دهستان چم سنگر را تیره هایی از چهارلنگ بختیاری تشکیل می دهند که در واقع مهاجر بوده اند و به مرور زمان در این مناطق یکجا نشین شده اند.