محمدعلی رامین درباره نامه به انقلاب معتقد است: به وعده فروپاشی نظام ی و حمایت دل خوش کرده است. او فقط یک حقیر و ابله است که خودش را ناپلئون بناپارت پنداشته تا میوه انقلاب را بچیند.

بخشی از یادداشت رامین که در کانال تلگرامی اش منتشر شده، به شرح زیر است:

محمود درنامه ای که ابتدا از رسانه های صهیونیستی انگلیس و منتشر شد، ضمن تشکیک ابلهانه در صداقت بیانات (29بهمن96)، خودش را در جایگاه ملت، قطب ایران، منجی انقلاب و مصلح نظام ی فرض کرده و انحلال فوری مجلس شورای ی، حذف شورای نگهبان، ابطال انتخابات ریاست جمهوری، برکناری رئیس قوه قضائیه، تمام مجرمان و بستن تمام پرونده های قضائی و تعیین مرجع حکمیت مورد قبول خودش را، شرط همراهی ی با مردم در اصلاح اداره کشور معرفی کرده است! و در پایان نوشته: «امیدوارم اجرای صحیح و سریع این پیشنهادها بتواند در بازی اعتماد عمومی مؤثر واقع شود»؛ یعنی تازه این موارد، آغاز مطالبات اوست که صرفاً «راهگشای اصلاح امور در جهت خواست مردم» است و اگر ی نظام حسب این دستورات «در اتخاذ تصمیمات اساسی و به موقع» موفق بشود، مابقی دستورات خودش را صادر خواهد کرد.

اتهاماتی نظیر «غیرآزاد-غیرمردمی- ی» بودن انتخابات ها با دخ شورای نگهبان و نیروهای نظامی و امنیتی، تکرار مواضع سران فتنه88 است که ت دهم را فلج کرد و ایران را تا آستانه فروپاشی و قتل عام ملی در اردوکشی های خیابانی سوق داد.

محتوای نگارش نامه بخصوص درخواست برکناری ریاست قوه قضائیه که او را ظالم و نامشروع و غاصب می داند، تقلیدی کور از بیانیه های مسعود رجوی، قبل از قیام مسلحانه علیه مملکت و نیز تکرار بیانیه های میرحسین و علیه ت خودش است...بجای اتلاف وقت برای این لاطائلات و اراجیفی که ارزش تحلیل ندارند، مشخصاً پیشنهاد می شود:

تمام مدعیان دانایی و توانایی از میان مخالفین نظام «امت- ت»، بخصوص افراد زیر، در منزل ناپلئون بناپارت فرضی ایران یعنی محمود جمع بشوند و در حضور یک تیم «روانپزشکی» مورد وثوق جمعی آنها از اروپا و ، ضمن طرح دیدگاه های اصلی خویش، بیانیه مشترکی را برای اصلاح امور مملکت تنظیم و منتشر کنند و به آراء عمومی بگذارند!