جزئیات کامل :

عنوان کامل : پایان نامه تعیین ژنوتایپ ویروس هپاتیپ b در اهداء کنندگان 3 استان کرمان، یزد و اصفهان

تعداد صفحات : 75

دسته : پزشکی

توضیحات :

تعریف انواع اهداء کننده :

اهداء کننده بار اول : به اهداء کننده ای گفته می شود که برای اولین بار مبادرت به اهداء خون کرده است.

اهداء کننده با سابقه : اهداء کننده ای است که سابقه یک بار اهداء خون در طی سالیان گذشته را داشته باشد.

اهداء کننده مستمر : اهداء کننده ای است که حداقل در طی ی ... ال دوبار به اهدای خون مبادرت نموده است.

روش نمونه ... ری : نمونه ... ری بصورت تصادفی ساده می باشد.

روش انجام کار : برای جمع آوری اطلاعات از افرادی که جهت اهدای خون مراجعه می کنند از روش مصاحبه مشاهده و آزمایش استفاده می شود و نمونه افرادی که hdsag آنها باشد جهت مطالعه انتخاب می شود. ابتدا بر روی نمونه ها عمل است ... اج dnaویروس ؟ b انجام می پذیرد سپس با استفاده از پرایمر اختصاصی جهت ژن b و با استفاده از روش mested pcr ژنp تکثیر می شود آنگاه محصول pcr تعیین توالی می شود.

نحوه اجرای تحقیق : مطالعه انجام شده یک مطالعه قطعی می باشد که بر روی اهداء کنندگان خون 3 پایگاه یزد، اصفهان و کرمان انجام می شود به هنگام نمونه ... ری از هر یک از اهداء کنندگان خون درخواست شد تا پرسش نامه ای را تکمیل نمایند کلیة مشخصات اهداء کنندگان شامل نام و نام خانواد ... ، سن و جنس و تحصیلات و دفعات اهداء خون و عوامل و غیره ثبت و ضبط شده باشد (پرسشنامة صفحه بعد) و 120 نمونه خون hbsag جهت مطالعه جمع آوری شد.

هدف تحقیق :

هدف اصلی این مطالعه تعیین ژنوتایپ ویروس هپاتیپ b در اهداء کنندگان 3 استان کرمان، یزد و اصفهان است.

برنامه آنالیز آماری که بر روی اطلاعات خام انجام گرفته است:

در این پژوهش پس از تعیین داده های خام بدست آمده و وارد ... آنها به کامپیوتر و افزودن نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده به آنها با استفاده از برنامه از نوشته شده (spss) جداول توصیفی گردیده اند برای تعیین ارتباط (معنا دار بودن) از آزمون cha square یا xf استفاده شد فرول آزمون به ترتیب زیر است :

درجه ...

اختلاف معنا دار p<0/05 در نظر گرفته شد.


جهت ... محصول اینجا کلیک نمایید