سلام

اولین سوال اینکه بفرمایید،یه نیاز نام ببرید،که نه مادی باشه ونه معنوی؟؟؟

سوال دوم چطور میشه همه گل ها رو دوست داشت،بی دلیل؟؟

سوال سوم نحوه درست سوال پرسیدند ،چه ی بلد هست؟؟

سوال چهارم شما هیچ استعداد که با مدرک بتوانید،نشان بدهید نداشته باشید،چیکار می کنید؟؟؟