سلام

میگند و واقعا اتفاق می افته،یه نفر دوست داشته باشی،سرما خوردگی بگیره به جاش اونی که بیشتر دوست داره،میگیره،

اول کوچک سرما خورد،منظور داداش کوچکه هست،خوب بعد داداش بزرگه،بهش دیروز توضیح میدم،امروز از تشکر میکنه،امروز هم یکی مونده به آ ی هیچی ...جالبیش به اینجاس علایمش زیاد ظاهر نمیشه،به چندتا عطسه کفایت میکنه...

دوست داشتند ،به این میگند...