سلام

دلیل اصلی پیدا شد...

خوب مردم خوب تهران چرا از کلر گازی یا آبی استفاده میکنید...همش این همه نردم قطعی بخاطر شما تحمل میکنند،گناه ما چیه شهرمون خنک...

بعد هم تو مراسمات ریخت وپاش دارید،این سیم ها کهنه تون عوض کنید...

والا این ها بنده نمیگم،صبح یه کارشناس تو رادیو میگفت...

تنها دلیل به کودک هم اون موقع اموزش ندادند و اجرا نشدن سند 2030 میشه!!!