سلام

دلیل نمیدونم ولی مدتی دارم به این دو کلمه بی ربط فکر میکنم یعنی تخیلات دینی خوب هنوز به نتیجه ای هم نرسیدم.تقریبا سه هفته هست...البته سوال های متفاوت از خیلی ها هم پرسیدم...مطالعات هم دارم...

آیا نظر شما این هست هر عاشق الله میشه وبرا جلب رضایتش وتوجه بیشتر دقت می کنه واعمالی انجام میده،مثلا ترانه چرت گوش نمیده،با نامحرم راحت نیست،در مقابل بدی ها واکنش نشون میده شاید در نشان دادن واکنش شیوه شو بلد نباشه...خیلی موارد دیگه...بخاطر تخیلات دینی این شکلی هست....؟؟!!

لطفا نظرات دقیق حتی شده به صورت ناشناس بدید...شاید از این کلافگی بیرون بیام...

فهمیدم که تخیلات دینی نداشتم،ولی نقاط ضعف داشتم ودارم...بعضی افراد برا اینکه فکرم مشغول ویا نا امیدم کننداون طور لقا می د ،البته ازاون اشخاص یک مورد صرفا بخاطر داشتن نقاط ضعف و انتظارات بیش از انداز از خودم این موضوع مطرح می د...