سواد رسانه ای


#سواد_رسانه_ای

#محتوای_روشی

#جنگ_نرممعیارهای سنجش سواد رسانه ای نوجوانان

1- شناخت ویژگی های رسانه و پیام های آشکار و پنهان رسانه ای

2- تفکر انتقادی (مواجهه فعال و پرسش گرانه با تمامی تولیدات رسانه ای)

3- کیفیت مواجهه با رسانه ها (خوب شنیدن و خوب خواندن)

4- کمیت مواجهه (میزان دسترسی و استفاده)

5- توانایی تحلیل و ارزی اه و تکنیک های اصحاب رسانه

6- مهارت، خلاقیت و تفکر خلاق رسانه ای

7- تولید محصولات رسانه ای رو به رشد

8- تقوای رسانه ای و اخلاق شخصی و اجتماعی

9- رژیم مصرف رسانه ای (توازن در استفاده از همه انواع رسانه ها

10- نحوه صحیح و سریع دسترسی به اطلاعات مورد نیاز و محصولات رسانه ای