معانی مختلف چو چون


بایدحواستان باشد که((چو))و((چون))همیشهادات تشبیه نیستند((چو))و((چون))تنها هنگامی ادات تشبیه شمرده می شوند که در معنای ((شباهت))به کار می روند .
برخی از رایج ترین معانی((چو))و((چون)):
((چو))و((چون))درمعنی((هنگامی که)):
چو کاوه برون آمد از پیش شاه
بر او انجمن گشت بازارگاه