بچه ها گروه دوستی تو مسابقات قرآن شهرستان مقام اوردن . جای خوشحالی و افتخار داره .

آقا ... محمد فتاحی مقام اول مسابقات قرآن و آقای علی رحیمی نفر سوم مسابقات قرآن شهرستان شدند .

به همه مخصوصا این دو دوستمون تبریک می گم و براشون آرزوی موفقیت می کنم .

ایشالا خدا به برکت قرآن همه مون را در راه راست و به دور از گناه قرار بده .