گاهى احتیاج دارم، شدیدا و مثل یه بیچاره، که ى باشه قضاوت کنه برام. بهم بگه من بودم که اشتباه یا طرف مقابلم؟ من حرف بدى زدم یا او بد برداشت کرد؟ من کار بدى یا او بهونه گرفت؟ من رفتارام آزاردهندس یا از بختِ بد، آدماى خودخواه و کج برداشت زیاد به تورم میخورن؟
(از سرى مشکلات آدمایى با اعتماد به نفس هاى زیر خط فقر)