این روزها گاها که پیش می آمد، سعی می بیام بین دسته های عزاداری که به مشهد می آیند...فقط نگاه کنم با چشم ثبت کنم..
گاها در مسیرها که به کاروان های پیاده برخورد می ، شور و عشقی می دیدم که نبودش رو در خودم حس می کنم...
ادامه مطلب