سر،خاک کف پای تو یا حضرت سجاد

جان،مست تولّای تو یا حضرت سجاد

دل،غرق تجلّای تو یا حضرت سجاد

دست من و اِعطای تو یا حضرت سجاد

علامه مقرّم (در کتاب مقتل الحسین) نوشته است: وقتی عباس علیه السلام به شهادت رسید ، دید دیگر ی

نمانده است تا او را یاری کند.نگاهی به خانواده و همراهان شهیدش نمود،

ادامه مطلب